Vylúčenie ručenia

Vylúčenie ručenia

1. Obsah ponuky online

Autor nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na ručenie voči autorovi, ktoré sa týkajú škôd materiálnej alebo ideovej povahy, ktoré boli spôsobené využitím alebo nevyužitím poskytnutých informácií, resp. využitím chybných a neúplných informácií sú v zásade vylúčené, pokiaľ zo strany autora nejde o preukázateľný úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať, vymazávať alebo dočasne či definitívne ukončiť zverejňovanie častí strán ponuky alebo celú ponuku bez špeciálneho upozornenia.

2. Odkazy a linky

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie webové stránky („hyperlinky“), ktoré sú mimo kompetencie autora, by záručná povinnosť mohla vstúpiť do platnosti výlučne len v tom prípade, kedy je autor informovaný o obsahu a bolo by pre neho technicky možné, zabrániť použitiu v prípade protiprávneho obsahu. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase umiestnenia linku neboli na uvedených stránkach zrejmé žiadne ilegálne obsahy. Na aktuálnu a budúcu formu, obsahy alebo autorské práva prepojených stránok nemá autor žiadny vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov prepojených stránok, ktoré boli zmenené po vložení linku. Toto konštatovanie platí pre všetky linky umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre externé záznamy do kníh návštev zriadených autorom, na diskusných fórach, do zoznamov linkov, v pošte a vo všetkých iných formách databáz, do obsahov ktorých je možnosť vkladať externé zápisy. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, ktoré vzniknú z dôvodu využitia alebo nevyužitia takýmto spôsobom poskytovaných informácií, ručí len poskytovateľ tej stránky, ktorej sa odkaz týka a nie ten, kto na príslušné zverejnenie prostredníctvom linkov odkazuje.

3. Autorské právo a ochranná známka

Snahou autora je, rešpektovať vo všetkých publikáciách autorské práva na použité obrázky, grafické zobrazenia, zvukové nahrávky, videosekvencie a texty, používať obrázky, grafické zobrazenia, zvukové záznamy, videosekvencie a texty, ktoré sám vytvoril, alebo používať grafické zobrazenia, zvukové záznamy, videosekvencie a texty, ktorých použitie nevyžaduje licenciu. Všetky, v rámci internetovej ponuky uvedené a prípadne zo strany tretích osôb chránené výrobné a obchodné značky, podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam príslušného platného práva o ochranných známkach a vlastníckeho práva príslušných zapísaných vlastníkov. Čisto len na základe uvedenia nie je možné vyvodzovať záver, že obchodná značka nie je chránená právami tretích osôb. Copyright na zverejnené objekty, vytvorené samotným autorom, patrí výlučne autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo použitie takýchto grafických zobrazení, zvukových nahrávok, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu autora povolené.

4. Ochrana údajov

Ak je v rámci internetovej ponuky možnosť zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, názvy, adresy), je poskytovanie takýchto údajov zo strany používateľa výlučne na dobrovoľnej báze. Ak je to technicky možné a únosné sú využívanie a úhrada všetkých ponúkaných služieb povolené aj bez uvedenia takýchto údajov, resp. s uvedením anonymných údajov alebo pseudonymu. Využívanie kontaktných údajov zverejnených v rámci impressum alebo porovnateľných údajov, ako sú poštové adresy, čísla telefónu alebo faxu, alebo e-mailových adries zo strany tretích osôb s cieľom zasielania nevyžiadaných informácií nie je povolené. Výslovne si vyhradzujeme právo na právne kroky voči zasielateľom takzvaných spamov v prípade porušenia tohto zákazu.

5. Právna pôsobnosť tohto vylúčenia záruky

Toto vylúčenie záruky je potrebné chápať ako časť internetovej ponuky, na základe ktorého bolo upozornené na túto stránku. Ak by časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nemali zodpovedať právnemu stavu, alebo by mu zodpovedali len čiastočne, ostáva týmto platnosť obsahu ostatných častí tohto dokumentu nedotknutá.

© disclaimer.de