Vízie a ciele

Kvalita, ekológia, energia, podnikové hospodárstvo, bezpečnosť – v rodinnej spoločnosti KE KELIT pripisujeme všetkým týmto oblastiam tú najvyššiu prioritu. Pritom staviame ekonomické, ekologické a sociálne záujmy na jednu úroveň. Našim cieľom je splnenie maximálnych nárokov kladených na kvalitu – bez ohľadu na oblasť.

 • Naše myslenie a konanie determinuje komplexný systém manažérstva* pre kvalitu, ekológiu, energetiku a bezpečnosť a do tohto systému začleňujeme aj dodávateľov a zákazníkov
 • Naši zamestnanci sú povestní svojou motiváciou, zanietením a zmyslom pre povinnosť a aktívne sa podieľajú na zodpovednosti za úspech našej spoločnosti. Vynikajúce možnosti ďalšieho vzdelávania a programy zamerané na odmeňovanie sú hnacou silou neustáleho zlepšovania.
 • Splnenie individuálnych zákazníckych a trhových požiadaviek považujeme za predpoklad najvyššej spokojnosti zákazníkov.
 • Pri novovyvinutých výrobkoch, procesoch a postupoch kontrolujeme ich kompatibilitu s podnikovou politikou a ich vplyv na zamestnancov podľa veľmi prísnych kritérií.
 • Našu zodpovednosť za životné prostredie a energetické zdroje berieme v súčasnosti a, prirodzene, aj do budúcnosti veľmi vážne. Preto využívame na výrobu výlučne hospodárnych výrobkov s dlhou životnosťou ekologické a energeticky udržateľné postupy. Vďaka tomu je zaručená maximálna možná ochrana zdrojov.
 • Vďaka otvorenej verbálnej kultúre vo vzťahu k spriazneným spoločnostiam, úradom, zákazníkom, dodávateľom a, prirodzene, k zamestnancom podporujeme pozitívnu klímu v rámci celej spoločnosti.
 • Pri problémoch nehľadáme vinníkov, ale príčiny.
 • Poskytovanie a analyzovanie relevantných údajov je základom nášho permanentného zlepšovania a ďalšieho rozvoja.

Naša podniková politika slúži všetkým zamestnancom ako záväzná smernica na zodpovedné konanie zamerané na kvalitu, ochranu životného prostredia, úsporu energií a bezpečnosť, ako aj na zákazníka. Úlohou riadiaceho personálu je vytvorenie takej atmosféry, ktorá prinesie a umožní zlepšenie. Naše vytýčené ciele dosiahneme prostredníctvom tímového ducha, kompetencií a zapojením všetkých zamestnancov. Spoločne sme silní!

* Certifikácia podľa

 • ÖNORM EN ISO 9001
 • ÖNORM EN ISO 14001
 • ÖNORM EN ISO 50001
 • ISO 10005 (v závislosti od výrobku)(Posledné platné znenia)