Kamerový monitorovací systém

Objekty našej spoločnosti (prevádzkovateľa) sú monitorované kamerovým systémom so záznamom. Účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme kamerový monitorovaný systém (IS) je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, ďalej ochrana majetku zamestnávateľa alebo zdravia dotknutých osôb, ako aj kontrola plnenia pracovných povinností zamestnancov prevádzkovateľa za účelom vyvodenia prípadnej pracovnoprávnej zodpovednosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov v IS je oprávnený záujem prevádzkovateľa (ochrana svojho majetku) podľa § 13 odsek (1) písmeno f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a  zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení. Dotknutými osobami sú zákazníci prevádzkovateľa, dodávatelia, verejnosť, zamestnanci prevádzkovateľa pričom sú spracúvané len bežné osobné údaje (snímky schopné identifikovať fyzickú osobu).  Dotknutá osoba je o monitorovaní informovaná pred vstupom do priestorov prevádzkovateľa formou oznamu na vstupoch do svojich priestorov s informáciami pre dotknuté osoby a viditeľným označením priestoru ako monitorovaného. Ak záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je vymazaný v lehote 15 dníodo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. Poskytovanie osobných údajov nie zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.