Datová bezpečnosť

Upozornenie na ochranu údajov: www.kekelit.com

SMERNICA O OCHRANE ÚDAJOV webová stránka:

resetovanie nastavení súborov cookie

spoločnosť s ručením obmedzeným

KE KELIT Slovakia s.r.o., Predajna Vajorská 127/E, 83104 Bratislava, Slovensko, ICO 50 246 232 (nižšie „KE KELIT“)

Táto smernica EÚ o ochrane údajov (DSGVO) sa vzťahuje len na webovú stránku. V prípade, že Vás link presmeroval na iné stránky, pozrite si prosím tieto stránky, kde je uvedené, ako sa s Vašimi údajmi narába.

A)   Poznámky

Výraz „spracovanie údajov“ znamená každý výkon alebo postup v súvislosti s osobnými údajmi (OÚ) ako získavanie, zbieranie, organizácia, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo zmena, načítanie, vyžiadanie, použitie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo iná forma poskytnutia, kontrola alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie (Čl. 4 DSGVO).

Spoločnosť KE KELIT vie, nakoľko sú osobné údaje („OÚ“) dôležité pre jej zákazníkov, a preto ich informuje o tom, ako sa s ich osobnými údajmi zaobchádza na tejto webovej stránke, čím umožňuje tú najlepšiu kontrolu. Spoločnosť KE KELIT spracúva Vaše údaje výlučne v súlade s ustanoveniami vyplývajúcimi zo zákona (DSGVO, rakúsky zákon o telekomunikáciách z r. 2003 TKG)

B)   Osoba zodpovedná za osobné údaje spracované prostredníctvom tejto webovej stránky

Za spracovanie a šírenie údajov prostredníctvom tejto webovej stránky je zodpovedná spoločnosť

KE KELIT Slovakia s.r.o., Predajna Vajorská 127/E, 83104 Bratislava, Slovensko, ICO 50 246 232 (nižšie „KE KELIT“)

Tvorbou tejto webovej stránky poverila spoločnosť KE KELIT jedného spracovateľa údajov vrátane správcu údajov.

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom zodpovednej osoby a úplného zoznamu určených spracovateľov údajov pošlite prosím e-mail na adresu spoločnosti KE KELIT: officesk@kekelit.com

b. Okrem toho na našej webovej stránke využívame ponuky služieb Google Maps. Prostredníctvom tejto služby Vám môžeme ukázať interaktívne mapy priamo na našej webovej stránke, čím Vám umožňujeme pohodlné využívanie funkcie máp. Takýmto spôsobom ľahko nájdete naše sídlo a trasu pre príchod autom.    

Návštevou našej webovej stránky získa Google informáciu, že ste si vyvolali príslušnú podstránku našej webovej stránky a okrem toho aj osobné údaje uvedené pod bodom 2. Údaje získa bez ohľadu na to, či ste sa nalogovali cez účet Google alebo inak. Hneď po prihlásení sa na Váš účet Google sa Vaše údaje priradia k Vášmu účtu. Ak si to neželáte, musíte sa odhlásiť z využívania tejto služby Google. Google používa Vaše údaje na účely reklamy, trhového výskumu a prispôsobeniu webovej stránky Vašim potrebám. Máte právo na odmietnutie takého využívania Vašich údajov. Námietku uplatníte priamo u spoločnosti Google. Ďalšie informácie ohľadom účelu a objemu zbierania údajov nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google, ktoré nájdete na tomto linku: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva Vaše údaje aj v USA, ale podriadil sa ustanoveniam Privacy Shield.  

c. Do našej webovej stránky vkladáme aj linky na iné webové stránky; v tomto prípade len za informačným účelom. Tieto webové stránky nespadajú do rámca našej kontroly, a preto sa na ne nevzťahujú ustanovenia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že si takýto link nakliknete, je možné, že prevádzkovateľ takejto webovej stránky zbiera údaje o Vás a spracúva ich podľa jeho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa môže odlišovať od nášho. Prosíme, aby ste sa sústavne informovali o tom, podľa akých vyhlásení o ochrane údajov postupujú webové stránky, ktoré ste si aktivovali cez našu webové stránku. 

d. Naša webová stránka ďalej ponúka možnosť konať interaktívne so sociálnymi sieťami prostredníctvom zásuvných modelov plug-in. Sú to: 

·         Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
·         Google+, prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
·         Youtube, prevádzkovaný spoločnosťou Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA

Ak kliknete na plug-in na sociálnej sieti, aktivujete ho, a ako je vyššie uvedené, dôjde k napojeniu sa na server tejto siete. Nemáme žiaden vplyv na objem a obsah údajov, ktoré budú takto prenesené na plug-in prevádzkovateľa tejto sociálnej siete. 

Ak by ste chceli získať informácie o druhu, objeme a účele zbierania údajov takýmito prevádzkovateľmi, odporúčame Vám, aby ste si prečítali ustanovenia o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.  

Prostredníctvom tlačidiel na niektorých miestach našej webovej stránky môžete zdieľať obsahy stránok na platformách sociálnych médií ako Facebook, YouTube a Google+. Presnejšie informácie sú uvedené v príslušnom Vyhlásení o ochrane osobných údajov týchto platforiem.

I)     Objem prenosu dát

KE KELIT prenáša Vaše údaje len v súlade so zákonom.

Okrem účelov uvedených v bode D Vaše údaje spracúvajú pracovníci spoločnosti KE KELIT a poskytujú sa firmám, ktoré pracujú na zákazku spoločnosti KE KELIT ako spracovateľa údajov, alebo osobám poskytujúcim špeciálne technické a organizačné služby vo vzťahu k webovej stránke, ako aj osobám vykonávajúcim činnosti v oblasti marketingu a komunikácie pre manažment.

Vaše údaje sa na vyžiadanie môžu podľa zákona poskytnúť aj polícii a orgánom činným v trestnom konaní, resp. ak existujú oprávnené dôvody k domnienke, že takýto prenos údajov je primerane potrebný za účelom:

(i) vyšetrovania pravdepodobne protiprávneho konania, resp. jeho zabráneniu, alebo za účelom poskytnutia podpory pre štátne dozorné orgány;

(ii) prípravy obhajoby voči nárokom a pohľadávkam tretích strán a udržanie bezpečnosti našej vlastnej webovej stránky a spoločnosti;

(iii) uplatňovania práva, chránenia majetku a bezpečnosti spoločnosti KE KELIT, zákazníkov, pracovníkov a tretích strán.

Vaše osobné údaje budú spracované alebo prenesené do zahraničia len v prípade zabezpečenia primeranej ochrany dát a dostatočných bezpečnostných opatrení v súlade so zákonom.

J)    Doba uchovávania ukladaných dát

Údaje ukladané vylúčene pre účely starostlivosti o zákazníkov, resp. marketing a poskytovanie informácií si v zásade uchovávame tri roky, ktoré uplynú od nášho posledného kontaktu. Ak si želáte, vymažeme Vaše údaje aj skôr, ak to umožňuje zákon.  

V prípade prípravy uzavretia zmluvy, resp. jej uzatvorenia spracujeme Vaše osobné údaje presne podľa údajov Vami v zmluve zadaných až do vypršania platnej doby záruky, ručenia, premlčania a v súlade s dobami ich uchovania vyplývajúcimi zo zákona, a okrem toho až do ukončenia všetkých právnych sporov, ktoré si takéto dáta vyžadujú ako dôkazový materiál. 

 

K)   Práva osôb, ktorých osobné údaje sa poskytujú:

Podľa nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane údajov si ako osoba dotknutá spracovaním údajov z našej strany môžete uplatniť tieto práva a opravné prostriedky: 

·         Právo na informáciu (Čl. 15 DSGVO EÚ) ako osoba dotknutá vyššie uvedeným a iným spracovaním údajov máte právo vyžiadať si informáciu o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak áno, tak aké. Pre Vašu ochranu – aby si informáciu o Vašich údajov nevyžiadala nepovolaná osoba – si od Vás pred poskytnutím takejto odpovede vyžiadame vhodný dôkaz  potvrdzujúci Vašu identitu. 

·         Právo na opravu (Čl. 16) a vymazanie (Čl. 17 DSGVO EÚ) máte právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, resp. s prihliadnutím na účel spracovania údajov máte právo vyžiadať si doplnenie neúplných osobných údajov, ako aj vymazanie Vašich údajov v prípade splnenia kritérií vymenovaných v Čl. 17 DSGVO EÚ. 

·         Právo na obmedzenie spracovania (Čl. 18 DSGVO EÚ) V súlade s podmienkami vyplývajúcimi zo zákona máte právo na obmedzenia šírenia všetkých získaných osobných údajov, pričom tieto údaje sa budú spracovávať od času, kedy požiadate o obmedzenie ich spracovania, už len s Vaším súhlasu, resp. len na základe uplatnenia si a realizácie právnych nárokov.

·         Právo na prenesiteľnosť údajov (Čl. 20 DSGVO EÚ) Môžete požiadať o neobmedzený a nezamedzený prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli,  tretím stranám.   

·         Právo námietky (Čl. 21 DSGVO EÚ) Na základe dôvodov vyplývajúcich z Vašej mimoriadnej situácie môžete hocikedy podať námietku voči spracovaniu určitých osobných údajov, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie oprávnených záujmov našich, resp. tretích strán. Vaše údaje sa po podaní  takejto námietky nebudú ďalej spracovávať, ak nebudú existovať nutné dôvody ochrany pre spracovanie, ktoré majú prednosť pred Vašimi záujmami, právami a slobodami, resp. ak spracovanie slúži uplatneniu, výkonu alebo obhajobe právnych nárokov. Námietku voči spracovaniu údajov za účelom priamej reklamy môžete hocikedy podať s účinnosťou do budúcnosti. 

·         Odvolanie súhlasu. V prípade, že ste udelili zvlášť súhlas na spracovanie Vašich údajov, môžete ho hocikedy odvolať. Takéto odvolanie má vplyv na spracovanie Vašich osobných údajov po tom, ako ste ho nám priamo vyslovili.  

V prípade, že by ste siahli po opatreniach na presadenie vyššie uvedených práv DSGVO, musí spoločnosť KE KELIT reagovať na takéto opatrenie, resp. Vašu žiadosť bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca po doručení Vašej žiadosti.   

Na všetky primerané žiadosti budeme reagovať bezodplatne a podľa možnosti čo najrýchlejšie v súlade so zákonom. 

Takúto žiadosť prosíme zaslať na adresu: officesk@kekelit.com.

Žiadosti vo veci porušenia práva na informáciu, porušenia práva na utajenie, opravu alebo vymazania treba adresovať štátnemu orgánu zodpovednému za ochranu údajov, ktoré kontaktné údaje uvádzame:  

Office For Personal Data Protection

Hraničná 12

820 07 Btatislava 27

Slovak Republic

Secretariat: +421/2/32313214

e-Mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť hocikedy v prípade, že ich uplatňovanie je v súlade so zákonom.

C)   Osobné údaje

Webová stránka sa v zásade dá používať aj bez zadania osobných údajov. Dovoľujeme si Vás ale upozorniť, že v takom prípade sa na niektoré služby môžu vzťahovať odlišné pravidlá. 

My zaznamenávame teda len také údaje, ktoré nám sami oznámite tým, že ich vložíte do políčka zadanie, resp. ich nejakým spôsobom pripojíte na našu webovú stránku – odhliadnuc od cookies, ktoré sú nižšie detailne opísané. 

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na jednu identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu. K takýmto údajom patrí napr. Vaše meno, Vaša adresa, Vaše telefónne číslo alebo Váš dátum narodenia, ako aj Vaša IP-adresa alebo geolokalizačné údaje, z ktorých sa dá vyzistiť, že ide o Vás.

D)   O tejto webovej stránke a za akým účelom sa spracúvajú osobné údaje

Osobné údaje zozbierané a spracované na tejto webovej stránke sú rôznorodé a rôznymi spôsobmi sa za odlišnými účelmi spracúvajú. Patria sem:

(i) údaje, ktoré hľadáte na tejto webovej stránke. Takéto údaje sa spracujú, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie tejto webovej stránky;

(ii) všetky údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli počas vyplnenia formulára žiadosti (najmä e-mailová adresa, osobné údaje, tel. číslo) alebo údaje, ktoré boli získané iným legálnym spôsobom. Tieto údaje sa spracujú, aby sa dal potvrdiť príjem Vašej žiadosti a vykonať úkon, ktorý si želáte, a aby sa Vám dala zaslať pomoc a informácie, ktoré ste si vyžiadali ohľadom produktu spoločnosti KE KELIT. Nie je žiadnou povinnosťou poskytnúť vlastné osobné údaje. Lenže bez poskytnutia osobných údajov spoločnosť KEKELIT na Vašu žiadosť nemôže reagovať;

(iii) s Vaším výslovným súhlasom dovolíte, aby údaje, ktoré ste nám priamo poskytli, boli použité na reklamné účely, t.j. informácie, ktoré Vám doručíme prostredníctvom newslettera, e-mailom, prostredníctvom SMS a MMS, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch, ponukách, reklamných kampaniach, podujatiach.

E)   Používanie cookies

a. Ak našu webovú stránku používate len na informačné účely, t. j. ak sa nezaregistrujete a nebudete vyžadovať našej služby, alebo nám iným spôsobom – napríklad prostredníctvom kontaktného formulára – neposkytnete žiadne informácie, tak získame len tie osobné informácie, ktoré nám sprostredkuje Váš internetový prehliadač. Teda ak navštívite našu webovú stránku, získame tak nižšie uvedené údaje, ktoré po technickej stránke potrebujeme, aby ste si túto webovú stránku vôbec mohli pozrieť s tým, aby bola zachovaná jej stabilita a bezpečnosť v súlade s Čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO EÚ: 

·         IP-adresa 
·         dátum a čas žiadosti 
·         rozdiel časovej zóny voči greenwichskému strednému času (GMT) 
·         obsah žiadosti
·         štatút prístupu / kód http
·         každé množstvo prenesených dát  
·         webová stránka, z ktorej príde požiadavka 
·         použitý internetový prehliadač 
·         operačný systém a jeho plocha 
·         jazyk a verzia softvéru internetového prehliadača.

b. Okrem vyššie uvedených údajov sa pri použití našej webovej stránky na Vašom počítači ukladajú cookies prvej strany a tretej strany; ide o malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač, ktorý ste použili, ukladá na zvolené miesto na  pevnom disku Vášho počítača. Miesto, ktoré vyšle cookie (tu vysielame cookie my a ďalej uvedené tretie strany), dostane takto určité informácie. Cookies potrebujeme na to, aby sme spoznali Vás ako užívateľa webovej stránky, a  aby sme zároveň zdokonalili využívanie našich služieb. Cookies využívame na marketingové účely, aby sme si mohli zanalyzovať Vaše užívateľské správanie a nasmerovať na Vás cielenú reklamu.   

V zásade rozlišujeme cookies prvých strán, cookies tretích strán a požiadavky tretích strán.  

·         Cookies prvých strán 

Cookies prvých strán používame, resp. naša webová stránka ich sama ukladá na Vašom internetovom prehliadači, čím Vám zabezpečí najlepší možný užívateľský zážitok. Pritom sa jedná o funkčné cookies, ako napríklad cookies nákupného koša.  

·         Cookies  tretích strán

Cookies tretích strán ukladá tretia strana vo Vašom internetovom prehliadači. V tomto prípade ide o nástroje sledovania alebo marketingu, ktoré vyhodnocujú Vaše užívateľské správanie, a zároveň poskytujú tretím stranám možnosť spoznať Vás na iných webových stránkach, ktoré navštívite. V zásade z takejto funkcie cookies vychádza retarget marketing.   

·         Žiadosti tretích strán

Žiadosťou na tretie strany sú všetky požiadavky, ktoré kladiete na tretie strany cez našu webovú stránku – teda napríklad, ak prostredníctvom prídavných modulov (plug-in) využívate služby sociálnych sietí, alebo ak využijete ponuku niektorého platobného operátora. V takom prípade sa Vám síce vo Vašom internetovom prehliadači neuložia cookies, ale nedá sa vylúčiť, že interakciou sa osobné údaje takýmto tretím operátorom zašlú. O tom Vás detailne informujeme v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov o použitých nástrojoch & aplikáciách.  

c. Naša(e) webová(é) stránka (y) používajú nasledovné druhy cookies, ktorých obsah a fungovanie je vysvetlené nižšie:  

·         Dočasné cookies

Dočasné cookies sa zmažú automaticky, keď zavriete Váš internetový prehliadač. Sem patria najmä dočasné cookies sedenia (session cookies), ktoré uložia tzv. identifikačné číslo sedenia (návštevy webovej stránky), podľa ktorého sa rôzne žiadosti Vašich internetových prehliadačov dajú priradiť k spoločnému sedeniu (session). Takto sa dá spoznať Váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Tieto dočasné cookies sedenia sa vymažú, keď sa odlogujete, resp. keď vypnete príslušný internetový prehliadač.  

·         Trvalé cookies

Trvalé cookies sa zmažú automaticky po uplynutí dopredu zadaného trvania, ktoré sa ale môže odlišovať podľa typu cookie. Vy sami si môžete cookies vo Vašich internetových prehliadačoch kedykoľvek zmazať.    

d. Nastavenia Vašich internetových prehliadačov môžete kedykoľvek zmeniť, čím dokážete napr. zamietnuť napr. príjem cookies tretích strán, resp. príjem cookies vôbec. V takomto prípade Vás ale musíme upozorniť na to, že zamietnutím cookies si znemožníte využívanie funkcií našej webovej stránky.  

e. Cookies používame aj na to, aby sme Vás dokázali identifikovať počas Vašej ďalšej návštevy našej webovej stránky v prípade, že máte u nás vytvorený účet – ináč by ste sa pri každej návšteve museli nanovo nalogovať.  

F)   Spracovanie Vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré získame cez webovú stránku, sa spracúvajú najmä elektronicky. Pritom sú nasadené všetky potrebné bezpečnostné opatrenia nevyhnutné na to, aby sa minimalizovalo riziko zničenia alebo straty údajov (vrátane straty omylom, nepovoleného prístupu, neoprávneného spracovania).

Nakoľko ide o prenos údajov prostredníctvom elektronických sietí, nedokážu vyššie uvedené opatrenia úplne zamedziť/vylúčiť riziko nepovoleného prístupu alebo spracovania údajov. Preto odporúčame, aby ste si pravidelne kontrolovali, či Váš počítač je vybavený softvérom zabezpečujúcim primeranú ochranu poskytovania dát online (vstupy a výstupy) - (napr. aktualizované antivírusové systémy), a či Váš internetový operátor zabezpečil vhodné bezpečnostné opatrenia na bezpečný prenos Vašich údajov online (napr. Firewall a ochranu voči spamom).

Osobné údaje, ktoré prekračujú rámec uložený prostredníctvom cookies, spracúvame výlučne len vtedy, ak nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napr. ak sa u nás zaregistrujete, ak s nami uzavriete zmluvný vzťah, resp. s nami nadviažete kontakt iným spôsobom. Pritom ide výlučne o kontaktné údaje ako informácie k záležitosti, s ktorou ste sa na nás obrátili.     

Vaše osobné údaje, ktoré ste zadali, využívame len do takej miery, aká je nevyhnutná a potrebná v rámci vykonania príslušného účelu spracovania (napr. na registráciu, zasielanie newsletterov, spracovanie objednávky, zasielanie informačných a reklamných materiálov, spracovanie výhernej hry, zodpovedanie otázky, umožnenie prístupu k určitým informáciám) v súlade so zákonom (najmä Čl. 6 DSGVO EÚ), napr. zaslanie reklamných a informačných materiálov stálym zákazníkom.   

Účelom spracovania Vašich údajov je umožnenie prevádzkovania našej webovej stránky a cielené poskytnutie špecifických informácií spoločnosti, ako aj ukážky našej ponuky tovarov a služieb (marketing). Použitie Vašich údajov nad tento rámec prebieha na základe Vášho výslovného súhlasu poskytnutého dopredu. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť – ako je detailne vysvetlené nižšie. 

G)  Povinné predpísané alebo dobrovoľné poskytnutie vyžiadaných údajov

S výnimkou údajov vzťahujúcich sa na Vaše surfovanie na internete – ktorých poskytnutie a zbieranie sa riadi podľa našej smernice o cookie – sú nám poskytnuté všemožné údaje zozbierané prostredníctvom webovej stránky na to, aby sme mohli reagovať na Vaše žiadosti, aby sme mohli zasielať informácie a reklamné materiály, a aby sme si mohli dobrovoľne a podľa vlastného uváženia zvoliť analýzu Vášho správania sa pri výdavkoch a Vašich preferencií. Možnosti používania tejto stránky nijako neovplyvní, ak takéto údaje neposkytnete. Neposkytnutie ale môže mať za následok, že spoločnosť KE KELIT nebude môcť preto reagovať na Vaše otázky a žiadosti o informácie alebo materiál, aktuálne informácie, newsletter a nebude Vám môcť zaslať pozvánky na podujatia organizované spoločnosťou KE KELIT alebo iným obchodným partnerom.

H)   Používané nástroje a aplikácie 

a. Používame Google Analytics, ktorá je službou analyzovania pre podniky z dielne spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Táto služba používa cookies, ktorých fungovanie je detailne vysvetlené vyššie. Informácie získané prostredníctvom cookies ohľadom Vášho používania tejto webovej stránky sa spravidla zasielajú a ukladajú na serveri spoločnosti Google.  

Na základe našej zákazky používa Google tieto informácie na to, aby vyhodnotil Vaše využívanie našej webovej stránky a podľa tohto vyhodnotenia vypracúva správy o Vašich webových aktivitách, ktoré poskytne prevádzkovateľovi webovej stránky. Avšak IP-adresa Vášho počítača zaslaná cez Váš prehliadač na Google Analystics sa nepridáva k ostatným nazbieraným údajom spoločnosti Google.  

Ukladaniu cookies sa dá zabrániť príslušným nastavením internetového prehliadača, ktorý používate. Lenže ak zabránite ukladaniu cookies, môže to zamedziť plnému využívaniu všetkých funkcií tejto webovej stránky. Zbieraniu dát, ktoré cookies zachytia na základe Vášho použitia webovej stránky zabránite tak, že si stiahnete tento internetový prehliadač a nainštalujete si ho na Vašom počítači: tools.google.com/dlpage/gaoptout;