Vyloučení ručení

Vyloučení ručení

1. Obsah nabídky online

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se týkají škod materiální nebo ideové povahy, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, případně využitím chybných a neúplných informací jsou v zásadě vyloučené, pokud ze strany autora nejde o prokazatelný úmysl nebo hrubou nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, vymazávat nebo dočasně či definitivně ukončit zveřejňování částí stran nabídky nebo celou nabídku bez speciálního upozornění.

2. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo kompetence autora, by záruční povinnost mohla získat platnost výlučně jen v tom případě, kdy je autor informován o obsahu a bylo by pro něj technicky možné zabránit použití v případě protiprávního obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v čase umístění linku nebyly na uvedených stránkách zřejmé žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí formu, obsahy nebo autorská práva propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahu propojených stránek, které byly změněny po vložení linku. Toto konstatování platí pro všechny linky umístěné v rámci vlastní internetové nabídky, a také pro externí záznamy do knih návštěv zřízených autorem, na diskuzních fórech, do seznamů linků, v poště a ve všech jiných formách databází, do jejichž obsahů je možnost vkládání externích zápisů. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a především za škody, které vzniknou z důvodu využití nebo nevyužití takovýmto způsobem poskytovaných informací, ručí jen poskytovatel té stránky, které se odkaz týká a ne ten, kdo na příslušné zveřejnění prostřednictvím linků odkazuje.

3. Autorské právo a ochranná známka

Snahou autora je respektovat ve všech publikacích autorská práva na použité obrázky, grafická zobrazení, zvukové nahrávky, videosekvence a texty, používat obrázky, grafická zobrazení, zvukové záznamy, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafická zobrazení, zvukové záznamy, videosekvence a texty, jejichž použití nevyžaduje licenci. Všechny, v rámci internetové nabídky uvedené a případně ze strany třetích osob chráněné výrobní a obchodní značky, podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného práva o ochranných známkách a vlastnického práva příslušných zapsaných vlastníků. Čistě jen na základě uvedení nelze vyvozovat závěr, že obchodní značka není chráněna právy třetích osob. Copyright na zveřejněné objekty, vytvořené samotným autorem, patří výlučně autorovi stránek. Rozmnožování nebo použití takovýchto grafických zobrazení, zvukových nahrávek, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana údajů

Jestliže je v rámci internetové nabídky možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, názvy, adresy), je poskytování takovýchto údajů ze strany uživatele výlučně na dobrovolné bázi. Pokud je to technicky možné a únosné, jsou využívání a úhrada všech nabízených služeb povoleny i bez uvedení takovýchto údajů, případně s uvedením anonymních údajů nebo pseudonymu. Využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresa nebo srovnatelných údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní čísla nebo faxová čísla, nebo e-mailových adres ze strany třetích osob s cílem zasílání nevyžádaných informací není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo na právní kroky vůči zasílatelům takzvaných spamů v případě porušení tohoto zákazu.

5. Právní působnost tohoto vyloučení záruky

Toto vyloučení záruky je nutné chápat jako část internetové nabídky, na jejímž základě bylo upozorněno na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly odpovídat právnímu stavu, nebo by mu odpovídaly jen částečně, zůstává tímto platnost obsahu ostatních částí tohoto dokumentu nedotčena.

© disclaimer.de