Kamerový monitorovací systém

Objekty naší firmy (provozovatele) jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Účelem zpracování osobních údajů v informačním systému kamerový monitorovaný systém (IS) je ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti, dále ochrana majetku zaměstnavatele nebo zdraví dotčených osob, a také kontrola plnění pracovních povinností zaměstnanců provozovatele za účelem vyvození případné pracovně právní odpovědnosti. Právním základem zpracování osobních údajů v IS je oprávněný zájem provozovatele (ochrana svého majetku) podle § 13 odstavec (1) písmeno f) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 311/2001 Sb. Zákoník práce v platném znění. Dotčenými osobami jsou zákazníci provozovatele, dodavatelé, veřejnost, zaměstnanci provozovatele, přičemž se zpracovávají jen běžné osobní údaje (snímky schopné identifikovat fyzickou osobu).  Dotčená osoba je o monitorování informována před vstupem do prostor provozovatele formou oznámení na vstupech do svých prostor s informacemi pro dotčené osoby a viditelným označením prostoru jako monitorovaného. Pokud záznam není použit pro účely trestního řízení nebo řízení o přestupcích, je vymazán ve lhůtě 15 dní ode dne následujícího po dni, kdy byl záznam pořízen. Poskytování osobních údajů ne zákonným ani smluvním požadavkem.