Datová bezpečnost

Upozornění na ochranu údajů: www.kekelit.com

SMĚRNICE O OCHRANĚ ÚDAJŮ webová stránka:

společnost s ručením omezeným

KE KELIT Slovakia s.r.o., Prodejna Vajorská 127/E, 83104 Bratislava, Slovensko, ICO 50 246 232 (dále „KE KELIT“)

Tato směrnice EU o ochraně údajů (DSGVO) se vztahuje pouze na webovou stránku. V případě, že Vás link přesměroval na jiné stránky, prohlédněte si prosím tyto stránky, kde je uvedeno, jak se s Vašimi údaji zachází.

A)   Poznámky

Výraz „zpracování údajů“ znamená každý výkon nebo postup v souvislosti s osobními údaji (OÚ) jako získávání, sběr, organizace, uspořádání, uložení, přizpůsobení nebo změna, načítání, vyžádání, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiná forma poskytnutí, kontrola nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení (Čl. 4 DSGVO).

 

Firma KE KELIT ví, nakolik jsou osobní údaje („OÚ“) důležité pro její zákazníky, a proto je informuje o tom, jak se s jejich osobními údaji zachází na této webové stránce, čímž umožňuje tu nejlepší kontrolu. Firma KE KELIT zpracovává Vaše údaje výlučně v souladu s ustanoveními vyplývajícími ze zákona (DSGVO, rakouský zákon o telekomunikacích z r. 2003 TKG)

 

B)   Osoba odpovědná za osobní údaje zpracovávané prostřednictvím této webové stránky

 

Za zpracování a šíření údajů prostřednictvím této webové stránky je zodpovědná firma

Tvorbou této webové stránky pověřila firma KE KELIT jednoho zpracovatele údajů včetně správce údajů.

 

V případě zájmu o další informace ohledně odpovědné osoby a úplného seznamu určených zpracovatelů údajů pošlete prosím e-mail na adresu firmy KE KELIT: officesk@kekelit.com

 

b. Kromě toho na naší webové stránce využíváme nabídky služeb Google Maps. Prostřednictvím této služby Vám můžeme ukázat interaktivní mapy přímo na naší webové stránce, čímž Vám umožňujeme pohodlné využívání funkce map. Takovýmto způsobem snadno najdete naše sídlo a trasu pro příjezd autem.   

 

Návštěvou naší webové stránky získá Google informaci, že jste si vyvolali příslušnou podstránku naší webové stránky a kromě toho i osobní údaje uvedené pod bodem 2. Údaje získá bez ohledu na to, zda jste se přihlásili přes účet Google, nebo jinak. Ihned po přihlášení na Váš účet Google se přiřadí Vaše údaje k Vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se odhlásit z využívání této služby Google. Google používá Vaše údaje pro účely reklamy, průzkumu trhu a přizpůsobení webové stránky Vašim potřebám. Máte právo na odmítnutí takového využívání Vašich údajů. Námitku uplatníte přímo u firmy Google. Další informace ohledně účelu a objemu sběru údajů najdete ve Vyhlášení o ochraně osobních údajů firmy Google, které najdete na tomto linku: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Firma Google zpracovává Vaše údaje i v USA, ale podřídila se ustanovením Privacy Shield. 

 

c. Do naší webové stránky vkládáme i linky na jiné webové stránky; v tomto případe jen za účelem informace. Tyto webové stránky nespadají do rámce naší kontroly, a proto se na ně nevztahují ustanovení tohoto Vyhlášení o ochraně osobních údajů. V případě, že rozkliknete takovýto link, je možné, že provozovatel takového webové stránky sbírá údaje o Vás a zpracovává je podle jeho Vyhlášení o ochraně osobních údajů, které se může lišit od našeho. Prosíme, abyste se soustavně informovali o tom, podle jakých vyhlášení o ochraně údajů postupují webové stránky, které jste si aktivovali přes naši webovou stránku.

 

d. Naše webová stránka dále nabízí možnost jednat interaktivně se sociálními sítěmi prostřednictvím zásuvných modulů plug-in. Jsou to:

 

·         Facebook, provozovaný firmou Facebook Ireland Ltd, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

·         Google+, provozovaný firmou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

·         Youtube, provozovaný firmou Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066 USA

 

Když kliknete na plug-in na sociální síti, aktivujete jej, a výše uvedeným způsobem dojde k připojení na server této sítě. Nemáme žádný vliv na objem a obsah údajů, které budou takto přeneseny na plug-in provozovatele této sociální sítě.

 

Pokud byste chtěli získat informace o druhu, objemu a účelu sběru údajů těmito provozovateli, doporučujeme Vám, abyste si přečetli ustanovení o ochraně údajů příslušné sociální sítě. 

 

Prostřednictvím tlačítek na některých místech naší webové stránky můžete sdílet obsahy stránek na platformách sociálních médií jako Facebook, YouTube a Google+. Přesnější informace jsou uvedeny v příslušném Vyhlášení o ochraně osobních údajů těchto platforem.

 

I)   Objem přenosu dat

 

KE KELIT přenáší Vaše údaje jen v souladu se zákonem.

 

Kromě účelů uvedených v bodě D Vaše údaje zpracovávají pracovníci firmy KE KELIT a poskytují se firmám, které pracují na zakázku firmy KE KELIT jako zpracovatel údajů, nebo osobám poskytujícím speciální technické a organizační služby ve vztahu k webové stránce, a také osobám provádějícím činnosti v oblasti marketingu a komunikace pro management.

 

Vaše údaje mohou být na vyžádání podle zákona poskytnuty i policii a orgánům činným v trestním řízení, případně pokud existují oprávněné důvody k domněnce, že takovýto přenos údajů je přiměřené nutný za účelem:

 

(i) vyšetřování pravděpodobně protiprávního jednání, případně jeho zabránění, nebo za účelem poskytnutí podpory pro státní dozorčí orgány;

 

(ii) přípravy obhajoby vůči nárokům a pohledávkám třetích stran a zachování bezpečnosti naší vlastní webové stránky a firmy;

 

(iii) uplatňování práva, ochrany majetku a bezpečnosti firmy KE KELIT, zákazníků, pracovníků a třetích stran.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány nebo přeneseny do zahraničí jen v případě zajištění přiměření ochrany dat a dostatečných bezpečnostních opatření v souladu se zákonem.

 

J)   Doba uchovávání ukládaných dat

 

Údaje ukládané výhradně pro účely péče o zákazníky, případně marketingu a poskytování informací v zásadě uchováváme tři roky, které uplynou od našeho posledního kontaktu. Pokud si přejete, vymažeme Vaše údaje i dříve, pokud to umožňuje zákon. 

 

V případě přípravy uzavření smlouvy, případně jejího uzavření zpracujeme Vaše osobní údaje přesně podle údajů Vámi ve smlouvě zadaných až do vypršení platné doby záruky, ručení, promlčení a v souladu s dobami jejich uchování vyplývajících ze zákona, a kromě toho až do ukončení všech právních sporů, které si takováto data vyžadují jako důkazní materiál.

 

 

 

K)   Práva osob, jejichž osobní údaje se poskytují:

 

Podle nařízení o ochraně údajů a zákona o ochraně údajů si jako osoba dotčená zpracováním údajů z naší strany můžete uplatnit tato práva a opravné prostředky:

 

·         Právo na informace (Čl. 15 DSGVO EU) jako osoba dotčená výše uvedeným a jiným zpracováním údajů máte právo vyžádat si informace o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud ano, tak jaké. Pro Vaši ochranu – aby si informace o Vašich údajích nevyžádala nepovolaná osoba – si od Vás před poskytnutím takovéto odpovědi vyžádáme vhodný důkaz potvrzující Vaši identitu.

 

·         Právo na opravu (Čl. 16) a vymazání (Čl. 17 DSGVO EU) máte právo na bezodkladnou opravu nesprávných osobních údajů, případně s přihlédnutím k účelu zpracování údajů máte právo vyžádat si doplnění neúplných osobních údajů, a také vymazání Vašich údajů v případě splnění kritérií vyjmenovaných v Čl. 17 DSGVO EU.

 

·         Právo na omezení zpracování (Čl. 18 DSGVO EU) V souladu s podmínkami vyplývajícími ze zákona máte právo na omezení šíření všech získaných osobních údajů, přičemž se tyto údaje budou zpracovávat od doby, kdy požádáte o omezení jejich zpracování, už jen s Vaším souhlasem, případně jen na základě uplatnění a realizace právních nároků.

 

·         Právo na přenositelnost údajů (Čl. 20 DSGVO EU) Můžete požádat o neomezený a nezamezený přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, třetím stranám.  

 

·         Právo námitky (Čl. 21 DSGVO EU) Na základě důvodů vyplývajících z Vaší mimořádné situace můžete kdykoliv podat námitku vůči zpracování určitých osobních údajů, které jsou nutné k zajištění oprávněných zájmů našich, případně třetích stran. Vaše údaje se po podání takovéto námitky nebudou dále zpracovávat, pokud nebudou existovat nutné důvody ochrany pro zpracování, které mají přesnost před Vašimi zájmy, právy a svobodami, případně pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Námitku vůči zpracování údajů za účelem přímé reklamy můžete kdykoliv podat s účinností do budoucnosti.

 

·         Odvolání souhlasu. V případě, že jste udělili zvlášť souhlas ke zpracování Vašich údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Takovéto odvolání má vliv na zpracování Vašich osobních údajů potom, co jste nám jej přímo vyslovili. 

 

V případě, že byste sáhli po opatřeních na prosazení výše uvedených práv DSGVO, musí firma KE KELIT reagovat na takováto opatření, případně Vaši žádost bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce po doručení Vaší žádosti.  

 

Na všechny přiměřené žádosti budeme reagovat bezodkladně a pokud možno co nejrychleji v souladu se zákonem.

 

Takovouto žádost prosíme zaslat na adresu: officesk@kekelit.com.

 

Žádosti ve věci porušení práva na informace, porušení práva na utajení, opravu nebo vymazání je nutné adresovat státnímu orgánu zodpovědnému za ochranu údajů, jehož kontaktní údaje uvádíme: 

 

Office For Personal Data Protection

 

Hraničná 12

 

820 07 Bratislava 27

 

Slovak Republic

 

Secretariat: +421/2/32313214

 

e-mail: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

 

Výše uvedená práva můžete uplatnit kdykoliv v případě, že jejich uplatňování je v souladu se zákonem.

 

C)   Osobní údaje

 

Webová stránka se v zásadě dá používat i bez zadání osobních údajů. Dovolujeme si Vás ale upozornit, že v takovém případě se na některé služby mohou vztahovat odlišná pravidla.

 

My tedy zaznamenáváme jen takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je zadáte do pole pro zadání, případně je nějakým způsobem připojíte na naši webovou stránku – mimo cookies, které jsou níže detailně popsané.

 

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k jedné identifikované nebo identifikovatelné osobě. K takovýmto údajům patří např. Vaše jméno, Vaša adresa, Vaše telefonní číslo nebo Vaše datum narození, a také Vaše IP adresa nebo geolokalizační údaje, z nichž lze zjistit, že jde o Vás.

 

D)   O této webové stránce a za jakým účelem se zpracovávají osobní údaje

 

Osobní údaje shromážděné a zpracované na této webové stránce jsou různorodé a zpracovávají se různými způsoby za odlišnými účely. Patří sem:

 

(i) údaje, které hledáte na této webové stránce. Takovéto údaje se zpracovávají, aby se zaručilo řádné fungování této webové stránky;

 

(ii) všechny údaje, které jste dobrovolně poskytli vyplněním formuláře žádosti (zejména e-mailová adresa, osobní údaje, tel. číslo) nebo údaje, které byly získány jiným legálním způsobem. Tyto údaje se zpracují, aby bylo možno potvrdit přijetí Vaší žádosti a provést úkon, který si přejete, a aby se Vám dala zaslat pomoc a informace, které jste si vyžádali ohledně produktu firmy KE KELIT. Neexistuje povinnost poskytovat vlastní osobní údaje. Avšak bez poskytnutí osobních údajů firma KEKELIT na Vaši žádost nemůže reagovat;

 

(iii) Vaším výslovným souhlasem dovolíte, aby údaje, které jste nám přímo poskytli, byly použity pro účely reklamy, t.j. informace, které Vám doručíme prostřednictvím newsletteru, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS, abychom Vás mohli informovat o našich produktech, nabídkách, reklamních kampaních, akcích.

 

E)   Používání cookies

 

a. Pokud naši webovou stránku používáte jen pro informační účely, t.j. pokud se nezaregistrujete a nebudete vyžadovat naše služby, nebo nám jiným způsobem – například prostřednictvím kontaktního formuláře – neposkytnete žádné informace, získáme jen ty osobní informace, které nám zprostředkuje Váš internetový prohlížeč. Pokud tedy navštívíte naši webovou stránku, získáme tak níže uvedené údaje, které po technické stránce potřebujeme, abyste si tuto webovou stránku vůbec mohli prohlédnout s tím, aby byla zachována její stabilita a bezpečnost v souladu s Čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO EU:

 

·         IP adresa

·         datum a čas žádosti

·         rozdíl časové zóny vůči greenwichskému střednímu času (GMT)

·         obsah žádosti

·         status přístupu / kód http

·         každé množství přenesených dat 

·         webová stránka, z níž přijde požadavek

·         použitý internetový prohlížeč

·         operační systém a jeho plocha

·         jazyk a verze softwaru internetového prohlížeče.

 

b. Kromě výše uvedených údajů se při použití naší webové stránky na Vašem počítači ukládají cookies první strany a třetí strany; jde o malé textové soubory, které internetový prohlížeč, který jste použili, ukládá na zvolené místo na pevném disku Vašeho počítače. Místo, které vyšle cookie (zde vysíláme cookie my a dále uvedené třetí strany), dostane takto určité informace. Cookies potřebujeme k tomu, abychom poznali Vás jako uživatele webové stránky, a abychom zároveň zdokonalili využívání našich služeb. Cookies využíváme pro marketingové účely, abychom si mohli analyzovat Vaše uživatelské chování a nasměrovat na Vás cílenou reklamu.  

 

V zásadě rozlišujeme cookies prvních stran, cookies třetích stran a požadavky třetích stran. 

 

·         Cookies prvních stran

 

Cookies prvních stran používáme, případně je naše webová stránka sama přímo ukládá ve Vašem internetovém prohlížeči, čímž Vám zajistí nejlepší možný uživatelský zážitek. Přitom se jedná o funkční cookies, například cookies nákupního košíku. 

 

·         Cookies třetích stran

 

Cookies třetích stran ukládá třetí strana ve Vašem internetovém prohlížeči. V tomto případě jde o nástroje sledování nebo marketingu, které vyhodnocují Vaše uživatelské chování, a zároveň poskytují třetím stranám možnost poznat Vás na jiných webových stránkách, které navštívíte. V zásadě z takovéto funkce cookies vychází retarget marketing.  

 

·         Žádosti třetích stran

 

Žádostí na třetí strany jsou všechny požadavky, které kladete na třetí strany přes naši webovou stránku – tedy například, pokud prostřednictvím přídavných modulů (plug-in) využíváte služby sociálních sítí, nebo pokud využijete nabídku některého platebního operátora. V takovém případě se Vám sice ve Vašem internetovém prohlížeči neuloží cookies, ale nedá se vyloučit, že interakcí se osobní údaje takovýmto třetím operátorům zašlou. O tom Vás detailně informujeme v našem Vyhlášení o ochraně osobních údajů o použitých nástrojích & aplikacích. 

 

c. Naše webová(é) stránka(y) používá(jí) následující druhy cookies, jejichž obsah a fungování je vysvětleno níže: 

 

·         Dočasné cookies

 

Dočasné cookies se vymažou automaticky, když zavřete Váš internetový prohlížeč. Sem patří zejména dočasné session cookies, které uloží tzv. identifikační číslo session (návštěvy webové stránky), podle něhož se různé žádosti Vašich internetových prohlížečů dají přiřadit ke společnému session. Takto lze poznat Váš počítač, když se vrátíte na naši webovou stránku. Tyto dočasné session cookies se vymažou, když se odhlásíte, případně když vypnete příslušný internetový prohlížeč. 

 

·         Trvalé cookies

 

Trvalé cookies se vymažou automaticky po uplynutí předem zadaného trvání, které se ale může odlišovat podle typu cookie. Vy sami si můžete cookies ve Vašich internetových prohlížečích kdykoliv vymazat.   

 

d. Nastavení Vašich internetových prohlížečů můžete kdykoliv změnit, čímž dokážete např. zamítnout příjem cookies třetích stran, případně příjem cookies vůbec. V takovémto případě Vás ale musíme upozornit na to, že zamítnutím cookies si znemožníte využívání funkcí naší webové stránky. 

 

e. Cookies používáme i na to, abychom Vás dokázali identifikovat při Vaší další návštěvě naší webové stránky v případě, že máte u nás vytvořený účet – jinak byste se při každé návštěvě museli znovu přihlašovat. 

 

F)   Zpracování Vašich osobních údajů

 

Osobní údaje, které získáme přes webovou stránku, se zpracovávají hlavně elektronicky. Přitom se používají všechna nutná bezpečnostní opatření nutná k tomu, aby se minimalizovalo riziko zničení nebo ztráty údajů (včetně ztráty omylem, nepovoleného přístupu, neoprávněného zpracování).

 

Protože jde o přenos údajů prostřednictvím elektronických sítí, nedokážou výše uvedená opatření úplně eliminovat riziko nepovoleného přístupu nebo zpracování údajů. Proto doporučujeme, abyste si pravidelně kontrolovali, zda je Váš počítač vybaven softwarem zajišťujícím přiměřenou ochranu poskytování dat online (vstupy a výstupy) – (např. aktualizované antivirové systémy), a zda Váš internetový operátor zajistil vhodná bezpečnostní opatření pro bezpečný přenos Vašich údajů online (např. Firewall a ochranu proti spamu).

 

Osobní údaje, které překračují rámec uložený prostřednictvím cookies, zpracováváme jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, např. když se u nás zaregistrujete, když s námi uzavřete smluvní vztah, případně s námi navážete kontakt jiným způsobem. Přitom jde výhradně o kontaktní údaje jako informace k záležitosti, s níž jste se na nás obrátili.    

 

Vaše osobní údaje, které jste zadali, využíváme jen do takové míry, jaká je nezbytná a nutná v rámci provedení příslušného účelu zpracování (např. pro registraci, zasílání newsletterů, zpracování objednávky, zasílání informačních a reklamních materiálů, zpracování výherní hry, zodpovězení otázky, umožnění přístupu k určitým informacím) v souladu se zákonem (zejména Čl. 6 DSGVO EU), např. zasílání reklamních a informačních materiálů stálým zákazníkům.  

 

Účelem zpracování Vašich údajů je umožnění provozování naší webové stránky a cílené poskytování specifických informací firmě, a také ukázky naší nabídky zboží a služeb (marketing). Použití Vašich údajů nad tento rámec probíhá na základe Vašeho předem poskytnutého výslovného souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv zrušit – jak je detailně vysvětleno níže.

 

G)   Povinně předepsané nebo dobrovolné poskytnutí vyžádaných údajů

 

S výjimkou údajů vztahujících se k Vašemu surfování po internetu – jejichž poskytnutí a sběr se řídí naší směrnicí o cookies – nám jsou poskytovány nejrůznější údaje sesbírané prostřednictvím webové stránky k tomu, abychom mohli reagovat na Vaše žádosti, abychom mohli zasílat informace a reklamní materiály, a abychom si mohli dobrovolně a podle vlastního uvážení zvolit analýzu Vašeho chování při výdajích a Vašich preferencí. Možnosti používání této stránky nijak neovlivní, když takovéto údaje neposkytnete. Neposkytnutí ale může mít za následek, že firma KE KELIT proto nebude moci reagovat na Vaše otázky a žádosti o informace nebo materiál, aktuální informace, newsletter a nebude Vám moci zasílat pozvánky na akce organizované firmou KE KELIT nebo jiným obchodním partnerem.

 

H)   Používané nástroje a aplikace

 

a. Používáme Google Analytics, což je služba analýzy pro podniky z dílny firmy Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba používá cookies, jejichž fungování je detailně vysvětleno výše. Informace získané prostřednictvím cookies ohledně Vašeho používání této webové stránky se zpravidla zasílají a ukládají na serveru firmy Google. 

 

Na základě naší zakázky používá Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotil Vaše využívání naší webové stránky a podle tohoto vyhodnocení vypracovává zprávy o Vašich webových aktivitách, které poskytne provozovateli webové stránky. Avšak IP adresa Vašeho počítače zaslaná přes Váš prohlížeč do Google Analystics se nepřidává k ostatním sesbíratelným údajům firmy Google. 

 

Ukládání cookies lze zabránit příslušným nastavením internetového prohlížeče, který používáte. Když však zabráníte ukládání cookies, může to zamezit plnému využívání všech funkcí této webové stránky. Sběru dat, která cookies zachytí na základě Vašeho použití webové stránky zabráníte tak, že si stáhnete tento internetový prohlížeč a nainstalujete si jej na Vašem počítači: tools.google.com/dlpage/gaoptout;